Täzelikler we makalalar

Elektroenergetika ulgamyna degişli möhüm wakalar, täzelikler we dürli makalalar

12 11 2021

INTERNET BÄSLEŞIGI GEÇIRILDI

2021-nji ýylyň noýabr aýynyň 12-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň “Gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri” ylmy-önümçilik merkezi bilen ...

10 11 2021

INTERNET BÄSLEŞIGI GEÇIRILDI

2021-nji ýylyň noýabr aýynyň 10-na Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň gurnamagynda Türkmenistanyň şanly Garaşsyzlygynyň...

04 11 2021

WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

2021-nji ýylyň noýabr aýynyň 4-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda Zenanlar guramasynyň gurnamagynda ...

01 11 2021

WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

2021-nji ýylyň noýabr aýynyň 1-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň jemgyýetçilik guramalarynyň gurnamagynda ...

30 10 2021

WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

2021-nji ýylyň oktýabr aýynyň 30-na Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty bilen Mary welaýatynyň AIDS-iň öňüni alyş merkeziniň bilelikde gurnamagynda talyp ýaşlaryň arasynda “Sagdyn, bilimli, sowatly ýaşlar – röwşen geljegimiziň girewidir” atly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň dowamynda Mary welaýatynyň AIDS-iň öňüni alyş merkeziniň lukmanlary we institutymyzyň mugallymlary çykyş etdiler.

27 10 2021

WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

2021-nji ýylyň oktýabr aýynyň 27-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty bilen Türkmenistanyň Tebigaty goramak jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminiň bilelikde gurnamagynda talyp ýaşlaryň arasynda “Tebigat – biziň öýümiz” atly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

26 10 2021

HOŞALLYK MASLAHATY GEÇIRILDI

2021-nji ýylyň oktýabr aýynyň 26-na Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda 2021-nji ýylyň oktýabr aýynyň 23-ne ýurdumyzda halkalaýyn energiýa ulgamyny döretmek baradaky taslamynyň 1-nji tapgyry bolan Ahal – Balkan ýokary woltly täze asma elektrik geçiriji ulgamynyň işe girizilmegi mynasybetli hoşallyk maslahaty geçirildi.

21 10 2021

WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

2021-nji ýylyň oktýabr aýynyň 21-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty bilen Mary welaýat Sport we Ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň bilelikde gurnamagynda talyp ýaşlaryň arasynda sagdyn durmuş ýörelgelerini ündemek maksady bilen “Sagdyn durmuş – bagtly ýaşaýyş” atly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

20 10 2021

TANYŞDYRYLYŞ DABARASY GEÇIRILDI

2021-nji ýylyň oktýabr aýynyň 20-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty bilen Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Mary welaýat geňeşiniň bilelikde gurnamagynda talyp ýaşlaryň arasynda Hormatly Prezidentimiziň “Garaşsyzlyk – bagtymyz” atly täze kitabynyň we “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly kitabynyň täze XIII jildiniň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Dabaranyň dowamynda institutyň professor-mugallymlary bu ajaýyp kitaplaryň mazmuny boýunça çykyş etdiler.

19 10 2021

WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY GEÇIRILDI.

2021-nji ýylyň oktýabr aýynyň 19-na Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty bilen Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Mary welaýat we Mary şäher komitetleriniň bilelikde gurnamagynda 2021-nji ýylyň sentýabr aýynyň 25-ne geçirilen Türkmenistanyň Halk maslahatynyň nobatdaky mejlisinde kabul edilen kararlardyr çözgütler bilen talyp ýaşlary tanyşdyrmak maksady bilen wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

18 10 2021

WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY GEÇIRILDI.

2021-nji ýylyň oktýabr aýynyň 18-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty bilen Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Mary welaýat geňeşiniň bilelikde gurnamagynda talyp ýaşlaryň arasynda Hormatly Prezidentimiziň Bilimler we talyp ýaşlar güni hem-de täze okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli 2021-nji ýylyň sentýabr aýynyň 1-ne geçiren umumy okuw sapagyna bagyşlanyp wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

16 10 2021

WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY GEÇIRILDI.

2021-nji ýylyň oktýabr aýynyň 16-na Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty bilen Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň Mary welaýat Birleşmesiniň bilelikde gurnamagynda talyp ýaşlaryň arasynda “Arkadagyň paýhasyndan gülleýär Diýar” atly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

15 10 2021

TANYŞDYRYLYŞ DABARASY GEÇIRILDI.

2021-nji ýylyň oktýabr aýynyň 15-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň gurnamagynda we professor-mugallymlaryň hem-de talyp ýaşlaryň gatnaşmagynda Hormatly Prezidentimiziň “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly kitabynyň täze XIII jildiniň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Dabaranyň dowamynda institutyň professor-mugallymlary bu ajaýyp kitabyň mazmuny boýunça çykyşlary etdiler.

14 10 2021

WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY GEÇIRILDI.

2021-nji ýylyň oktýabr aýynyň 14-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň gurnamagynda we Mary welaýatynyň jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda Hormatly Prezidentimiziň 2021-nji ýylyň sentýabr aýynyň 25-ne geçirilen Türkmenistanyň Halk maslahatynyň nobatdaky mejlisinde eden taryhy çykyşy bilen talyp ýaşlary tanyşdyrmak maksady bilen wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

10 10 2021

WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY GEÇIRILDI.

2021-nji ýylyň oktýabr aýynyň 10-na Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň gurnamagynda talyp ýaşlaryň arasynda edep-terbiýe we millilik kadalaryny berjaý etmek hem-de internet ulgamynyň çeşmelerinden paýhasly peýdalanmak, gadagan edilen audio we wideo maglumatlaryny ýaýratmazlyk dogrusynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

0
Fakultet
0
Kafedra
0
Hünär
0
Tejribeli
mugallymlar

Döwrebap bilim ulgamy

Ökde hünärmenler

Energetika pudagyny mundan beýläk-de ösdürmäge goşant goşjak ökde hünärmenler

Sanly bilim ulgamy

Döwrebap bilim almagyň innowasion usullary

Tejribelik

Okuw - önümçilik tejribelikleri