TÜRKMENISTANYŇ GYZYL ÝARYMAÝ MILLI JEMGYÝETINIŇ WEKILLERI BILEN SANLY ULGAM ARKALY OKUW MASLAHATY GEÇIRILDI

2021-nji ýylyň fewralynda Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň wekilleri bilen sanly ulgam arkaly Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň meýletinçi talyp ýaşlarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda adatdan daşary ýagdaýlarda we tebigy betbagtçylyklarda özüňi alyp barmagyň düzgünleri, lukmançylyk kömegini bermegiň kadalary boýunça maglumat beriş we türgenleşik okuwlarynyň hem-de wagyz-nesihat işleriniň ýaşlar syýasatynyň ähmiýetine bagyşlanan okuw maslahaty geçirildi.