"Ýaş alymlar telekommunikasiýa ulgamynda"

Ýakynda “Türkmentel-2019” atly XII halkara serginiň çäklerinde Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrligi bilen Türkmenistanyň Ylymlar Akademiýasynyň we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar gurmasynyň Merkezi Geňeşiniň ýanyndaky Ýaş alymlar merkeziniň bilelikde gurnamagynda “Ýaş alymlar telekommunikasiýa ulgamynda” atly bäsleşik geçirildi. Bu bäsleşige gatnaşan ýaş oýlap tapyjylaryň taýýarlan ýurdumyzda sanly ykdysadyýeti we sanly bilim ulgamyny kämilleşdirmäge, telekeçiligi we telekommunikasiýa ulgamlaryny awtomatlaşdyrmaga gönükdirilen, şeýle hem dürli maksatly beýleki programma üpjünçilikleri, web görnüşli portallary we başga-da birnäçe taslamalar sergä gelenleriň aýratyn ünsüni çekdi. Biri-birinden ajaýyp we buýsandyryjy oýlap tapyşlar bäsleşigiň has hem çekeleşikli geçmegine getirdi.

Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty hem bu bäsleşige dört sany taslama hödürledi. Institutyň hünärmeni Batyr Hançaýew “Sanly ýokary okuw mekdebi” atly taslama, Maglumatlar we okatmak üçin tehniki serişdeler bölüminiň programmaçy inženeri Kerimberdi Akmyradow “Kärhanalaryň işgärler bölüminiň işlerini awtomatlaşdyrmak” atly taslama, 5-nji ýyl talyp Yhtiýar Bazarow “Sanly elektroenergetika pudagyny döretmek” atly taslama we 3-nji ýyl talyp Hemra Annagurbanow “Elektrik energiýasynyň sarp edilişine aralykdan gözegçilik etmek” atly taslama bilen çykyş etdiler. Şu bäsleşikde institutyň hünärmeni Batyr Hançaýewiň taslamasy III orna mynasyp boldy we ýeňijileriň biri diýip yglan edildi. Institutymyzyň adyndan bäsleşige gatnaşan beýleki gatnaşyjylar hem hormat hatlary bilen sylaglandy. Bäsleşigiň ýeňijilerine gymmat bahaly baýraklar gowşuryldy.Muhammet Allamyradow

Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň Maglumatlar we okatmak üçin tehniki serişdeler bölüminiň hünärmeni