Täzelikler we makalalar

Elektroenergetika ulgamyna degişli möhüm wakalar, täzelikler we dürli makalalar

05 06 2021

YLYM – ÖSÜŞIŇ WE GELJEGIŇ ÝOLY

2021-nji ýylyň iýun aýynyň 5-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda Ylymlar güni mynasybetli “Ylym – ösüşiň we geljegiň ýoly” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi ...

02 06 2021

YLYMLAR GÜNI MYNASYBETLI AÝDYM-SAZLY BAÝRAMÇYLYK

2021-nji ýylyň iýun aýynyň 2-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda Ylymlar güni mynasybetli aýdym-sazly baýramçylyk dabarasy geçirildi ...

28 05 2021

BÜTINDÜNÝÄ WELOSIPED GÜNI

2021-nji ýylyň maý aýynyň 28-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda talyp ýaşlaryň gatnaşmagynda Bütindünýä welosiped güni mynasybetli weloýöriş geçirildi ...

26 05 2021

TALYP JOŞGUNY – 2021

2021-nji ýylyň maý aýynyň 26-na Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň we ...

20 05 2021

AŞGABAT – HALKARA HYZMATDAŞLYGYŇ MEKANY

2021-nji ýylyň maý aýynyň 20-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň gurnamagynda Türkmenistanda ...

17 05 2021

SPORT WE ÝAŞLAR SYÝASATY

2021-nji ýylyň maý aýynyň 17-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda Mary welaýat Sport we Ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň bilelikde gurnamagynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi...

06 05 2021

TÜRKMENIŇ DÖWLETLILIK ÝÖRELGESI

2021-nji ýylyň maý aýynyň 6-na Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda hormatly Prezidentimiziň özbek dilinde neşir edilen “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi...

01 05 2021

WATAN GERÇEKLERI UNUDYLMAÝAR

Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Mary şäher geňeşiniň bilelikde gurnamagynda 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Beýik Ýeňişiň 76 ýyllygyna bagyşlanyp...

28 04 2021

AÝALLARYŇ DEŇ HUKUKLYLYGYNYŇ DÖWLET KEPILLIKLERI

Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda Zenanlar guramasynyň gurnamagynda Türkmenistanda gender deňligi boýunça 2021-2025-nji ýyllar üçin Hereketleriň Milli Meýilnamasyndan ugur alnyp, ...

26 04 2021

HIMIKI TEHNOLOGIÝALARY DURMUŞA ORNAŞDYRMAKDA TALYP ÝAŞLARYŇ ORNY

Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda Himiýa we himiýa tehnologiýasy kafedrasynyň gurnamagynda “Himiki tehnologiýalary durmuşa ornaşdyrmakda talyp ýaşlaryň...

24 04 2021

AÇYK GAPYLAR GÜNI

Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda 2021-nji ýylyň aprel aýynyň 24-ne Açyk gapylar güni dabaraly ýagdaýda geçrildi. Dabaraly çärä Mary welaýatynyň çägindäki orta mekdepleriniň 11-nji synp okuwçylary...

21 04 2021

ENÄ TAGZYM – MUKADDESLIGE TAGZYM

2021-nji ýylyň aprel aýynyň 21-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda hormatly Prezidentimiziň “Enä tagzym – mukaddeslige tagzym” kitabyndan ugur alnyp...

16 04 2021

WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

2021-nji ýylyň aprel aýynyň 16-na Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty bilen Mary welaýat we Mary şäher kazyýetiniň bilelikde gurnamagynda Türkmen bedewiniň we Türkmen...

15 04 2021

SAGDYN IÝMITLENMEK – SAGLYGYŇ GIREWI

2021-nji ýylyň aprel aýynyň 15-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty bilen Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Mary şäher geňeşiniň bilelikde gurnamagynda ...

14 04 2021

SAGDYN DURMUŞ ÝÖRELGÄM – ARKADAGYM GÖRELDÄM

2021-nji ýylyň aprel aýynyň 14-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda institutymyzyň Talyplar sport klubynyň gurnamagynda talyp ýaşlaryň arasynda “Sagdyn durmuş ýörelgäm – ...

14 04 2021

MILLILIK – MAŞGALA MUKADDESLIGI

2021-nji ýylyň aprel aýynyň 14-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda institutymyzyň Zenanlar guramasynyň gurnamagynda talyp gyzlaryň arasynda “Millilik – maşgala mukaddesligi” atly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

13 04 2021

WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

2021-nji ýylyň aprel aýynyň 13-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty bilen Mary welaýat Polisiýa müdirliginiň bilelikde gurnamagynda institutyň talyp oglanlarynyň arasynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

10 04 2021

GÖÇME SERGI GURNALDY

2021-nji ýylyň aprel aýynyň 10-na Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda Mary welaýat Taryhy we Ülkäni öwreniş muzeýiniň gaznasyndaky taryhy we medeni gymmatlyklaryň “Muzeý gymmatlyklary – halkymyzyň buýsanjy” atly göçme ...

0
Fakultet
0
Kafedra
0
Hünär
0
Tejribeli
mugallymlar

Döwrebap bilim ulgamy

Ökde hünärmenler

Energetika pudagyny mundan beýläk-de ösdürmäge goşant goşjak ökde hünärmenler

Sanly bilim ulgamy

Döwrebap bilim almagyň innowasion usullary

Tejribelik

Okuw - önümçilik tejribelikleri