Täzelikler we makalalar

Elektroenergetika ulgamyna degişli möhüm wakalar, täzelikler we dürli makalalar

10 04 2021

GÖÇME SERGI GURNALDY

2021-nji ýylyň aprel aýynyň 10-na Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda Mary welaýat Taryhy we Ülkäni öwreniş muzeýiniň gaznasyndaky taryhy we medeni gymmatlyklaryň “Muzeý gymmatlyklary – halkymyzyň buýsanjy” atly göçme ...

01 04 2021

ENERGETIKA SENAGATYNYŇ MESELELERINE SANLY TEHNOLOGIÝALARY ORNAŞDYRMAK

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda ähli ugurlardaky ösüşiň iň wajyp şerti hökmünde milli ykdysadyýetimiziň aýrlylmaz bölegi bolan energetika...

26 02 2021

OKUW-USULYÝET MASLAHATY GEÇIRILDI

2021-nji ýylyň fewral aýynyň 26-na Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda Diller kafedrasynyň gurnamagynda “Türkmenistanda daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasynda” göz öňünde tutulan çärelerden ugur alnyp,...

25 02 2021

ONLAÝN OKUW SAPAGY GEÇIRILDI

2021-nji ýylyň fewral aýynyň 25-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty bilen Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň bilelikde gurnamagynda teleköpri arkaly “Sanly ykdysadyýet we energiýa tygşytlylygy...

23 02 2021

WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

2021-nji ýylyň fewral aýynyň 23-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Mary welaýat bölüminiň gurnamagynda zenan mugallymlaryň we talyp gelin-gyzlaryň arasynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

18 02 2021

TALYP GÖZELI – 2021

2021-nji ýylyň fewral aýynyň 18-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi...

17 02 2021

MASLAHAT GEÇIRILDI

2021-nji ýylyň fewral aýynyň 16-na Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda "Türkmenistanda energetika diplomatiýasyny ösdürmegiň 2021-2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasynyň" çäklerinde "Energetika diplomatiýasynyň energiýa ...

11 02 2021

TÜRKMENISTANYŇ GYZYL ÝARYMAÝ MILLI JEMGYÝETINIŇ WEKILLERI BILEN SANLY ULGAM ARKALY OKUW MASLAHATY GEÇIRILDI

2021-nji ýylyň fewralynda Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň wekilleri bilen...

09 02 2021

2020/2021-NJI OKUW ÝYLYNYŇ IKINJI ÝARYMYNYŇ ILKINJI OKUW SAPAGY BAŞLANDY

Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda 2020/2021-nji okuw ýylynyň ikinji ýarymynyň başlanmagy mynasybetli “Türkmenistan – ...

07 02 2021

HOŞALLYK MASLAHATY GEÇIRILDI

2021-nji ýylyň fewral aýynyň 4-ne hormatly Prezidentimiziň sanly wideoaragatnaşyk arkaly Türkmenistanyň gurluşyk-senagat toplumyny ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi. Onda berilen tabşyryklar esasynda...

06 02 2021

DIL MEDENIÝETINI ÖWRENIŞ YLMYNDA “GÖWÜN” KONSEPTINIŇ MEÝDANY WE ONUŇ DEGŞIRME DERŇEWI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda alnyp barylýan dünýä...

08 01 2021

WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

2021-nji ýylyň ýanwar aýynyň 6-na Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty Türkmenistanyň Mejlisiniň Deputatlarynyň, Mary welaýat Sport we Ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň we Türkmenistanyň Magtymguly...

15 12 2020

ŞEPBEŞIKLI GYSYLMAÝAN SUWUKLYK ÝYLYLYKGEÇIRIJINI OPTIMAL MODELIRLEME HAKYNDA

Ýylylyk üpjünçiligi ulgamlarynda ýylylyk turbalaryny we ýylylyk sorujylaryny peýdalanmak boýunça ýylylyk tehnologiki...

14 10 2020

KITAPHANA ULGAMY KÄMILLEŞDIRILÝÄR

Milli liderimiz: “Kitaphana – ýurdumyzyň medeni-bilim babatda ýeten derejesiniň, ilatyň paýhas ösüşiniň görkezijisi” diýip belleýär we halkymyzyň ähli döwürlerde kitaba aýratyn ähmiýet berip gelýändigini nygtaýar. Döwlet...

14 10 2020

“ÝAŞYL YKDYSADYÝETIŇ” KEMALA GELMEGINDE ELEKTRIK ENERGETIKASY PUDAGYNYŇ ÄHMIÝETI

Dünýä ykdysadyýetinde senagat önümçiligiň ösüşi, adamzadyň hojalyk işiniň işjeňleşmegi, tebigy serişdeleriň işjeň peýdalanylmagy...

14 10 2020

Kwant kriptografiýasynyň esaslary we maglumatlary şifrlemegiň täze usullary

Häzirki wagtda tor ulgamynda, bank işinde we sanly bilim ulgamynda maglumatlaryň alyş-çalşygy gurnalanda olaryň goragyny we...

12 10 2020

Tejribe sapaklarynda sanly tehnologiýalardan peýdalanmagyň ähmiýeti

Tehnologiýanyň ösmegi bilen bilim bermegiň we öwretmegiň usulyýeti hem günsaýyn özgerýär. Hususan-da, tehniki we inženerçilik...

27 08 2020

Özbaşdak energiýa tygşytlaýjy gün ýyladyşhanasy

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda oba hojalygyny bazar şertlerine laýyklykda ösdürmek ugrundaky alnyp barylýan agrar syýasaty bu pudagyň...

11 03 2020

Materiallaryň şikesleriniň ultrases usulynda barlanylyşy

Arkadag Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow parasatly ýolbaşçylygynda 2013-nji ýylyň aprel aýynda “Türkmenistanyň elektrik energetikasy pudagyny ösdürmegiň...

0
Fakultet
0
Kafedra
0
Hünär
0
Tejribeli
mugallymlar

Döwrebap bilim ulgamy

Ökde hünärmenler

Energetika pudagyny mundan beýläk-de ösdürmäge goşant goşjak ökde hünärmenler

Sanly bilim ulgamy

Döwrebap bilim almagyň innowasion usullary

Tejribelik

Okuw - önümçilik tejribelikleri