Täzelikler we makalalar

Elektroenergetika ulgamyna degişli möhüm wakalar, täzelikler we dürli makalalar

15 12 2020

ŞEPBEŞIKLI GYSYLMAÝAN SUWUKLYK ÝYLYLYKGEÇIRIJINI OPTIMAL MODELIRLEME HAKYNDA

Ýylylyk üpjünçiligi ulgamlarynda ýylylyk turbalaryny we ýylylyk sorujylaryny peýdalanmak boýunça ýylylyk tehnologiki...

14 10 2020

KITAPHANA ULGAMY KÄMILLEŞDIRILÝÄR

Milli liderimiz: “Kitaphana – ýurdumyzyň medeni-bilim babatda ýeten derejesiniň, ilatyň paýhas ösüşiniň görkezijisi” diýip belleýär we halkymyzyň ähli döwürlerde kitaba aýratyn ähmiýet berip gelýändigini nygtaýar. Döwlet...

14 10 2020

“ÝAŞYL YKDYSADYÝETIŇ” KEMALA GELMEGINDE ELEKTRIK ENERGETIKASY PUDAGYNYŇ ÄHMIÝETI

Dünýä ykdysadyýetinde senagat önümçiligiň ösüşi, adamzadyň hojalyk işiniň işjeňleşmegi, tebigy serişdeleriň işjeň peýdalanylmagy...

14 10 2020

Kwant kriptografiýasynyň esaslary we maglumatlary şifrlemegiň täze usullary

Häzirki wagtda tor ulgamynda, bank işinde we sanly bilim ulgamynda maglumatlaryň alyş-çalşygy gurnalanda olaryň goragyny we...

12 10 2020

Tejribe sapaklarynda sanly tehnologiýalardan peýdalanmagyň ähmiýeti

Tehnologiýanyň ösmegi bilen bilim bermegiň we öwretmegiň usulyýeti hem günsaýyn özgerýär. Hususan-da, tehniki we inženerçilik...

27 08 2020

Özbaşdak energiýa tygşytlaýjy gün ýyladyşhanasy

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda oba hojalygyny bazar şertlerine laýyklykda ösdürmek ugrundaky alnyp barylýan agrar syýasaty bu pudagyň...

11 03 2020

Materiallaryň şikesleriniň ultrases usulynda barlanylyşy

Arkadag Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow parasatly ýolbaşçylygynda 2013-nji ýylyň aprel aýynda “Türkmenistanyň elektrik energetikasy pudagyny ösdürmegiň...

25 01 2020

Türkmenistanyň welaýatlarynda günüň energiýasyny ulanmaklygyň mümkinçilikleri

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda energetika pudagynyň ýokary depginler bilen...

20 01 2020

Elektrik energiýasyny öndürmegiň döwrebap desgalary

Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňden görüjilikli daşary hem içeri syýasatynyň netijesinde, ýurdumyzyň sebitinde energiýa...

01 12 2019

Sambo boýunça Türkmenistanyň birinjiligini almak ugrunda açyk çempionat

Ýakynda gözel paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň bezegi bolup oturan Olimpiýa şäherjiginiň Başa-baş we söweş tutluşyklary arenasynda...

29 11 2019

"Ýaş alymlar telekommunikasiýa ulgamynda"

Ýakynda “Türkmentel-2019” atly XII halkara serginiň çäklerinde Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrligi bilen Türkmenistanyň Ylymlar Akademiýasynyň we...

2019

Jemgyýetiň syýasy aňynyň kämilleşmeginde ideologiýanyň ähmiýeti

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda jemgyýetimizde amala aşyrylýan özgertmeleriň, ösüşleriň...

2019

Gaz turbina desgalarynyň energetiki netijeliligini ýokarlandyrmagyň ýollary

Hormatly Prezidentimiz Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe jemgiýetimiziň ruhy, durmuş ykdysady we medeni taýdan ösüşüniň ugurlaryny bilim ulgamynyň...

2019

Tor arabaglanşygyndaky kompýuterleri dolandyrmakda “Gözegçi” programmasynyň aýratynlyklary

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda häzirki wagtda ýurdumyzyň...

2019

Eýýuby türkmen döwletiniň salgyt ýörelgeleri

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe ata-babalarymyzdan miras galan taryhy-medeni gymmatlyklarymyzy, ynsanperwerlik, dost-doganlyk ýörelgelerimizi we däp-dessur...

0
Fakultet
0
Kafedra
0
Hünär
0
Tejribeli
mugallymlar

Döwrebap bilim ulgamy

Ökde hünärmenler

Energetika pudagyny mundan beýläk-de ösdürmäge goşant goşjak ökde hünärmenler

Sanly bilim ulgamy

Döwrebap bilim almagyň innowasion usullary

Tejribelik

Okuw - önümçilik tejribelikleri