Täzelikler we makalalar

Elektroenergetika ulgamyna degişli möhüm wakalar, täzelikler we dürli makalalar

28 04 2021

AÝALLARYŇ DEŇ HUKUKLYLYGYNYŇ DÖWLET KEPILLIKLERI

Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda Zenanlar guramasynyň gurnamagynda Türkmenistanda gender deňligi boýunça 2021-2025-nji ýyllar üçin Hereketleriň Milli Meýilnamasyndan ugur alnyp, ...

26 04 2021

HIMIKI TEHNOLOGIÝALARY DURMUŞA ORNAŞDYRMAKDA TALYP ÝAŞLARYŇ ORNY

Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda Himiýa we himiýa tehnologiýasy kafedrasynyň gurnamagynda “Himiki tehnologiýalary durmuşa ornaşdyrmakda talyp ýaşlaryň...

24 04 2021

AÇYK GAPYLAR GÜNI

Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda 2021-nji ýylyň aprel aýynyň 24-ne Açyk gapylar güni dabaraly ýagdaýda geçrildi. Dabaraly çärä Mary welaýatynyň çägindäki orta mekdepleriniň 11-nji synp okuwçylary...

21 04 2021

ENÄ TAGZYM – MUKADDESLIGE TAGZYM

2021-nji ýylyň aprel aýynyň 21-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda hormatly Prezidentimiziň “Enä tagzym – mukaddeslige tagzym” kitabyndan ugur alnyp...

16 04 2021

WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

2021-nji ýylyň aprel aýynyň 16-na Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty bilen Mary welaýat we Mary şäher kazyýetiniň bilelikde gurnamagynda Türkmen bedewiniň we Türkmen...

15 04 2021

SAGDYN IÝMITLENMEK – SAGLYGYŇ GIREWI

2021-nji ýylyň aprel aýynyň 15-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty bilen Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Mary şäher geňeşiniň bilelikde gurnamagynda ...

14 04 2021

SAGDYN DURMUŞ ÝÖRELGÄM – ARKADAGYM GÖRELDÄM

2021-nji ýylyň aprel aýynyň 14-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda institutymyzyň Talyplar sport klubynyň gurnamagynda talyp ýaşlaryň arasynda “Sagdyn durmuş ýörelgäm – ...

14 04 2021

MILLILIK – MAŞGALA MUKADDESLIGI

2021-nji ýylyň aprel aýynyň 14-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda institutymyzyň Zenanlar guramasynyň gurnamagynda talyp gyzlaryň arasynda “Millilik – maşgala mukaddesligi” atly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

13 04 2021

WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

2021-nji ýylyň aprel aýynyň 13-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty bilen Mary welaýat Polisiýa müdirliginiň bilelikde gurnamagynda institutyň talyp oglanlarynyň arasynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

10 04 2021

GÖÇME SERGI GURNALDY

2021-nji ýylyň aprel aýynyň 10-na Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda Mary welaýat Taryhy we Ülkäni öwreniş muzeýiniň gaznasyndaky taryhy we medeni gymmatlyklaryň “Muzeý gymmatlyklary – halkymyzyň buýsanjy” atly göçme ...

01 04 2021

ENERGETIKA SENAGATYNYŇ MESELELERINE SANLY TEHNOLOGIÝALARY ORNAŞDYRMAK

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda ähli ugurlardaky ösüşiň iň wajyp şerti hökmünde milli ykdysadyýetimiziň aýrlylmaz bölegi bolan energetika...

26 02 2021

OKUW-USULYÝET MASLAHATY GEÇIRILDI

2021-nji ýylyň fewral aýynyň 26-na Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda Diller kafedrasynyň gurnamagynda “Türkmenistanda daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasynda” göz öňünde tutulan çärelerden ugur alnyp,...

25 02 2021

ONLAÝN OKUW SAPAGY GEÇIRILDI

2021-nji ýylyň fewral aýynyň 25-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty bilen Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň bilelikde gurnamagynda teleköpri arkaly “Sanly ykdysadyýet we energiýa tygşytlylygy...

23 02 2021

WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

2021-nji ýylyň fewral aýynyň 23-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Mary welaýat bölüminiň gurnamagynda zenan mugallymlaryň we talyp gelin-gyzlaryň arasynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

18 02 2021

TALYP GÖZELI – 2021

2021-nji ýylyň fewral aýynyň 18-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi...

17 02 2021

MASLAHAT GEÇIRILDI

2021-nji ýylyň fewral aýynyň 16-na Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda "Türkmenistanda energetika diplomatiýasyny ösdürmegiň 2021-2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasynyň" çäklerinde "Energetika diplomatiýasynyň energiýa ...

11 02 2021

TÜRKMENISTANYŇ GYZYL ÝARYMAÝ MILLI JEMGYÝETINIŇ WEKILLERI BILEN SANLY ULGAM ARKALY OKUW MASLAHATY GEÇIRILDI

2021-nji ýylyň fewralynda Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň wekilleri bilen...

09 02 2021

2020/2021-NJI OKUW ÝYLYNYŇ IKINJI ÝARYMYNYŇ ILKINJI OKUW SAPAGY BAŞLANDY

Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda 2020/2021-nji okuw ýylynyň ikinji ýarymynyň başlanmagy mynasybetli “Türkmenistan – ...

0
Fakultet
0
Kafedra
0
Hünär
0
Tejribeli
mugallymlar

Döwrebap bilim ulgamy

Ökde hünärmenler

Energetika pudagyny mundan beýläk-de ösdürmäge goşant goşjak ökde hünärmenler

Sanly bilim ulgamy

Döwrebap bilim almagyň innowasion usullary

Tejribelik

Okuw - önümçilik tejribelikleri